Vedtægter

 

Vedtægter

For

Krav Maga Taastrup

Cvr.nr. 32 38 13 83


§ 1 Navn
Foreningens navn er Krav Maga Taastrup (herefter foreningen)

§ 2 Formål

Foreningen har til formål, at udbrede færdigheder og kendskab til selvforsvar og kampsport

§ 3 Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune

§ 4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af følgende medlemmer. (dog min.3 medlemmer og min. 18 år)

Formand Kasserer 1 bestyrelsesmedlem Evt. 1 suppleant

De ovenfor nævnte bestyrelsesposter vælges direkte på generalforsamlingen.

Samtlige medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder ledes af formanden. Har formanden forfald ledes mødet af kassereren.

For at være beslutningsdygtig skal et flertal – herunder formand og ved dennes forfald kasserer – være til stede på bestyrelsesmødet.

Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald kassererens stemme afgørende.

Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, som løbende tilpasses.

Bestyrelsen kan løbende oprette og nedlægge udvalg, som kan bistå med at få løst ad hoc opgaver, sammensætningen af disse udvalg kan ske med alle, som har de nødvendige kompetencer og ikke nødvendigvis er medlemmer i Krav Maga Taastrup, bestyrelsen skal tilstræbe at der mindst er et bestyrelsesmedlem i udvalget

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

§ 6 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. Januar – 31. December

§ 7 Årsregnskab

Det reviderede regnskab indeholdende resultatopgørelse og status fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og efterfølgende indsendes til Høje-Taastrup kommune inden udgangen af april i det efterfølgende år

§ 8 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned det efterfølgende år.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal være tilgængelig i foreningen senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket kan ske ved opslag i foreningen, via foreningens hjemmeside eller begge dele.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
01.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
02. Bestyrelsens beretning
03. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse
04. Fastsættelse af kontingent
05. Behandling af Indkomne forslag
06. Valg af formand
07. Valg af kasserer
08. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
09. Valg af 1 suppleant
10. Valg af intern revisor (Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen)
11. Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når 1/3 af bestyrelsen eller 1/3 af samtlige stemmeberettigede skriftligt fremsender ønske herom, og kan ikke finde sted samme dag som den ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningen og/eller via hjemmeside. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling og senest 8 dage før skal endelig dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling være tilgængelig ved opslag i foreningen og/eller via hjemmeside

§ 11 Stemmeberettigede

Stemmeberettiget ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling er alle som har betalt forfalden kontingent og er fyldt 18 år. Alle afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal, ved tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget

§ 12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget

§ 13 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, endvidere kan bestyrelsen give prokura til enkeltpersoner

§  14 Ophør

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvel­gørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå

§ 15 Hæftelse

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2015